header_sub_wit

Algemene voorwaarden

van Van huis uit. Thuis in licht en kleur, hierna te noemen Van huis uit, gevestigd in de Geerepassage 10, 4331 MK te Middelburg, Nederland, Kvknr. 65123093, BTW nr. NL001735142B19.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van zaken of dienstverlening aan onze kopers. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op huur- en verhuur-overeenkomsten tussen koper en ondernemer.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel diegene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van huis uit handelt als de ‘ondernemer’.

Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met onderliggende algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.

Artikel 2 Offertes / aanbod
Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële koper waarbij elke offerte zodanige informatie dient te bevatten, dat het voor de koper duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimum-duur van een duurovereenkomst en bijkomende kosten en overige condities. Indien er sprake is van beperkingen in of voorwaarden verbonden aan het aanbod, dan worden deze beperkingen of voorwaarden duidelijk schriftelijk in de offerte of koopovereenkomst vermeld.

Artikel 3 Het recht van retournering
Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende 14 dagen in. Dit gaat in de dag na verkoop, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met koper. Onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking en originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. De koper ontvangt een tegoedbon t.w.v. de aanschafprijs van de geretourneerde goederen. Indien de koper een bedrag (vooruit) betaald heeft, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden.

Goederen die op verzoek van de consument vervaardigd, gemengd, bewerkt en/of op maat zijn gemaakt of goederen die op verzoek van de koper speciaal zijn besteld, zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod / de koopovereenkomst worden verwerkt.

Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt maar de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, dan zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

 Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door de koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden of op het moment van het invullen van een bestelformulier door de koper en de acceptatie daarvan door de ondernemer.

De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de ondernemer met de koper, dan wel gelegen zijn in de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet. Desgevraagd zal de ondernemer zijn motivering schriftelijk aan de koper verstrekken.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door ons gemaakt, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele verpakkings-, bezorg- of verzendkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de ondernemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de koper opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond van waardoor deze kosten aan de koper zullen worden doorberekend.

De ondernemer kan de prijs na tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:

 • de prijsverhoging het gevolg is van door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen en/of
 • de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de koper uitgevoerd meerwerk of wijzigingen in het aanbod en deze daar van tevoren op de hoogte is gesteld en/of
 • de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het BTW tarief en/of andere wettelijke heffingen.

Artikel 6 Conformiteit
De ondernemer staat ervoor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen).

De ondernemer staat ervoor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De koper staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de koper, staat de koper in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de koper gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de koper. De ondernemer wijst de koper op dit risico.

De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 7 Uitvoering van een bestelling
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door niet bij hem in dienst zijnde derden. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de koper opgegeven adres. De ondernemer mag ervan uit gaan dat de goederen met de gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de koper gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de koper de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. In overleg kan ook op verdiepingen of in de tuin bezorgd worden. Hiervoor geldt een toeslag welke door koper en ondernemer in overleg wordt vastgesteld.

De koper is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen. De koper dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen 7 dagen na bericht van de ondernemer – met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten – af te halen of te laten bezorgen. Laat de koper dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan tijdig en zo mogelijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld heeft de koper bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van overmacht kan de overeenkomst niet direct worden ontbonden tenzij de nakoming blijvend onmogelijk is geworden.

Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn dan zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de koper niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

Artikel 8 Betaling
Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of aflevering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook betalingen per PIN of creditcard. In geval van geleverde diensten verstuurt de ondernemer na afronding van de werkzaamheden een factuur waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen geldt. De ondernemer is gerechtigd bij speciale bestellingen of maatwerk een vooruitbetaling aan de koper te vragen van maximaal 50 % van de te betalen prijs.

Betaalt de koper niet tijdig dan zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de koper de gelegenheid alsnog binnen 14 dagen te betalen. Als dan nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan dan is de ondernemer gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een daartoe gemachtigd bedrijf en wordt de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer behoudt zich de eigendom van de aan de koper geleverde goederen voor zolang de koper deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de klant op grond van de wet toekomende rechten. De koper wordt pas eigenaar van het gekochte goed als hij de koopsom volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

Artikel 10 Garantie
Bij aankoop heeft de koper wettelijk gezien recht op een kwalitatief goed product. Dit betekent dat het product biedt wat de koper ervan mag verwachten. Heeft de koper een product gekocht en raakt dat binnen een periode van twee jaar na aankoop defect? En heeft de koper daar aantoonbaar zelf geen schuld aan? In dat geval heeft de koper recht op kosteloze reparatie of vervanging van alle defecte onderdelen, of van het gehele product – zulks ter onze beoordeling – mits hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de koper heeft het product op een normale manier gebruikt;
 • het product is niet defect of beschadigd geraakt door normale slijtage;
 • het product vertoont alleen tekenen van normaal gebruik en de koper heeft het product goed onderhouden;
 • het product is niet gerepareerd door onbevoegden;
 • de koper heeft het defect binnen twee maanden nadat het is ontdekt, gemeld bij de verkoper;
 • de koper kan de betreffende kassabon en garantiebewijs overleggen.

Mocht het betreffende product niet meer leverbaar zijn, dan ontvangt de koper een tegoedbon ter waarde van het besteedde bedrag.

Artikel 11 Klachten / geschillenbeslechting
Wanneer ruilen of retourneren geen oplossing is voor een product of dienst en koper niet tevreden is met de door de ondernemer geboden oplossing voor de klacht dan kan de koper binnen 3 maanden na aankoop van het product of binnen de geldende periode voor de fabrieksgarantie op het product zijn klacht schriftelijk bij de ondernemer melden:

Van huis uit
Geerepassage 10
4331 MK Middelburg

De klant dient in zijn klacht duidelijk te vermelden: de aard van de klacht, de reden dat de klacht niet ter plaatse opgelost kon worden, de datum van aankoop, de naam van de medewerker met wie hij of zij gesproken heeft en de eigen gegevens. De ondernemer zal dan, binnen zijn kunnen, zijn uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).  Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. In geval van overmacht kan de koper de ondernemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle gedane offertes en op alle aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten, leveranciers en derden te waarborgen. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, de betrokkenden hierop willen attenderen en deze respecteren

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de klant of leverancier vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (zakelijk) Adres
 • (zakelijke) Postcode
 • (zakelijke) Plaats
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat er een contract is en daarna alleen de wettelijke voorgeschreven bewaartermijn.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten

Grondslag voor de persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de klant of leverancier vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (zakelijk) Adres
 • (zakelijke) Postcode
 • (zakelijke) Plaats
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor  de periode dat een contact gezien wordt als een prospect, lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en ingehuurde zzp’ers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de medewerker vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID-
 • BSN nummer
 • Bankgegevens
 • In bezit rijbewijs: ja/nee

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor  de periode dat de medewerker een contract heeft en daarna alleen de wettelijke voorgeschreven bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die aan ons worden gegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging Van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijke verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien de klant of leverancier ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

 • Alle personen die namens ons van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent persoonsgegevens

Klanten, leveranciers en derden hebben recht op inzage rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van de betreffende hebben ontvangen. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebben zij het recht om de door hen verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan henzelf of in opdracht van hen direct aan een andere partij. Wij kunnen de betreffende vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor geven aan de voornoemde verzoeken. Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan is er altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij de betrokkende hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met de betrokkende niet uit dan heeft de betrokkende altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Zijn er naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, dan kan er contact met ons worden opgenomen:

Van huis uit
Geerepassage 10
4311 MK Middelburg
Telefoon: 0118 – 79 45 64
E-mail: info@vanhuisuitmiddelburg.nl